Въпроси и отговори относно подаване на декларация в НАП съгласно Приложение 32 от Наредба Н-18

Какво е СУПТО и аз използвам ли СУПТО?

 • СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. СУПТО е всеки софтуер, който автоматизира процеса по обработката на информация за извършване на продажби на стоки и услуги, включващ проследяване върху движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

СУПТО ТОНЕГАН отговаря ли на определението СУПТО?

 • Да

Трябва ли да подавам информация в НАП за това че използвам СУПТО ТОНЕГАН?

 • Да, трябва ако сте закупили и използвате  СУПТО ТОНЕГАН модул „Фактуриране“, “Продажби”, “Продажби и дистрибуция”, “Банка, каса и разчети” за да управлявате своите продажби и издавате документи за продажба на своите клиенти, които изискват регистрация с фискално устройство.
 • Ако не използвате модул „Фактуриране“, “Продажби”, “Продажби и дистрибуция”, “Банка, каса и разчети”, за да отразявате своите продажби и да издавате документи за продажба на своите клиенти, които изискват регистрация с фискално устройство, а използвате друг софтуер за това, дори и да имате други модули на СУБ ТОНЕГАН / ТОНЕГАН ERP (напр. Счетоводство, ДДС, ДА и др. ) трябва да декларирате другия софтуер.

Какъв е срокът за подаване на информацията за СУПТО?

 • Ако сте регистрирани по ДДС и използвате СУПТО, трябва да приведете дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ от Наредба Н-18 (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 януари 2020 г. Срокът за подаване на информацията в НАП е до 31 март 2020 г. по Приложение № 32.

Какво е наименованието на софтуера, който съм закупил от ТОНЕГАН и коя е версията, която трябва да декларирам в НАП?

 • Ако сте закупили СУПТО ТОНЕГАН модули „Фактуриране“, “Продажби”, “Продажби и дистрибуция”, “Банка, каса и разчети”, то наименованието на СУПТО, което трябва да декларирате пред НАП е  СУПТО ТОНЕГАН.
 • Ако сте закупили СУПТО ТОНЕГАН, модул „Фактуриране“, “Продажби”, “Продажби и дистрибуция”, “Банка, каса и разчети” и имате договор за стандартна поддръжка ние ще ви уведомим за версията на СУПТО ТОНЕГАН, която ще отговаря на всички условия на НАП, каквато е стандартната ни практика при излизане на нова версия. Към момента СУПТО ТОНЕГАН има две регистрирани версии в списъка на НАП – СУПТО ТОНЕГАН вер. 3.0 и СУПТО ТОНЕГАН вер. 3.1

Какъв е номерът на СУПТО ТОНЕГАН в списъка на НАП?

 • Версия 3.0 е с регистрационен номер 123
 • Версия 3.1 е с регистрацияонен номер 557

От кого съм закупил правото на ползване (лиценза) за СУПТО ТОНЕГАН?

 • Лиценз за използване на СУПТО ТОНЕГАН може да закупите само от ТОНЕГАН ООД. ТОНЕГАН ООД е единственият разпространител на СУПТО ТОНЕГАН.

Какъв е видът на моята инсталация, който трябва да посоча в декларацията пред НАП?

 • Ако използвате СУПТО ТОНЕГАН само на един компютър то инсталацията ви е „локална“. Ако използвате два и повече компютъра за работа със СУПТО ТОНЕГАН, видът на инсталацията ви е „локална мрежа“. Ако имате съмнения относно вида на инсталацията на СУПТО ТОНЕГАН може да се обърнете или към нас или към своя системен администратор за повече информация.

Коя дата трябва да се посочи за дата на инсталация/инициализация на СУПТО?

 • Трябва да посочите датата на инсталация на версията на СУПТО ТОНЕГАН, за която притежавате лиценз.

Какво е физическото местоположение на данните създавани от СУПТО ТОНЕГАН?

 • Обикновено това е компютъра/сървъра, където е инсталирана СУПТО ТОНЕГАН и/или където стои СУБД (система за управление на бази данни) която използва. Използваната СУБД от СУПТО ТОНЕГАН е MS SQL, произвеждана и поддържана от Microsoft Corporation. Най-точна информация за физическото местоположение на данните, може да получите от своя системен администратор или от консултанта на ТОНЕГАН, който ви обслужва (ако имате сключен договор за допълнителна поддръжка с ТОНЕГАН ООД).
 • Логическият адрес на БД с която работи СУПТО ТОНЕГАН е името на инстанцията на вашия MS SQL сървър. Най-точна информация за физическото местоположение на данните, може да получите от своя системен администратор или от консултанта на ТОНЕГАН, който ви обслужва (ако имате сключен договор за допълнителна поддръжка с ТОНЕГАН ООД).

Какъв е транспортния протокол за комуникация на СУПТО ТОНЕГАН с базата данни (MS SQL )?

 • Протоколът който се използва за връзка между СУПТО ТОНЕГАН и базата данни е TCP/IP.

Каква е топологията на връзката с базата данни, която СУПТО ТОНЕГАН използва?

 • Ако при вас се използват физически/виртуален отделен приложен сървър и физически/виртуален отделен сървър за бази данни то топологията на връзката до базата данни е:
 •  
Фиг. 1 Топология на връзката с БД
 • В общия случай използваната преносна среда на данни е локалната ви мрежа. При отдалечени инсталации е възможно това да се осъществява и чрез VPN или чрез терминална връзка.
 • Ако имате съмнения относно точната топология най-точна информация, може да получите от своя системен администратор или от консултанта на ТОНЕГАН, който ви обслужва (ако имате сключен договор за допълнителна поддръжка с ТОНЕГАН ООД).

Имам ли договор за поддръжка на СУПТО ТОНЕГАН?

 • Ако имате сключен с ТОНЕГАН ООД валиден договор за Стандартна поддръжка или валиден договор за Допълнителна поддръжка и използвате модул „Фактуриране“, “Продажби”, “Продажби и дистрибуция” или “Банка, каса и разчети” като СУПТО, то вие имате договор за поддръжка на СУПТО ТОНЕГАН и трябва да посочите ТОНЕГАН ООД (ЕИК 834023405), когато попълвате своята декларация (Приложение 32 от Наредба Н-18). Ако имате сключен договор с друга компания за поддръжка на СУПТО ТОНЕГАН, трябва да посочите нейните данни.

Кои фискални устройства трябва да се посочат в декларацията?

 • Ако имате модул „Фактуриране“, “Продажби”, “Продажби и дистрибуция”, “Банка, каса и разчети” на СУПТО ТОНЕГАН и свързани с него фискални устройства, трябва да посочите техните номера. Имайте предвид, че ако управлявате своите продажби с модул „Фактуриране“, “Продажби”, “Продажби и дистрибуция”, “Банка, каса и разчети”  на СУПТО ТОНЕГАН според Наредба Н-18 нямате право да използвате фискални устройства, които не са свързани със СУПТО ТОНЕГАН. Подробна информация това дали използваните от вас фискални устройства (ФУ) отговарят на изискванията на Наредба Н-18 може да получите от оторизирания сервиз, който ги обслужва.

Имам ли нефискални печатащи устройства свързани към СУПТО ТОНЕГАН?

 • Най-точна информация може да получите от сервизите за ФУ, които използвате или от експертите в приемните на НАП.

Има ли свързани други модули към СУПТО което използвам?

Що се касае до СУПТО ТОНЕГАН са възможни два варианта:

 • Използвате някой от модулите “Фактуриране“, “Продажби”, “Продажби и дистрибуция”, “Банка, каса и разчети” на СУПТО ТОНЕГАН и имате и други модули (напр. Склад, Счетоводство, ДДС, Дълготрайни активи, Производство, Управление на отношенията с клиенти и др.) и/или друг външен софтуер свързан към него. В този случай описвате всички модули на СУПТО ТОНЕГАН и/или друг външен софтуер получаващи информация от модул „Фактуриране“, Продажби”, “Продажби и дистрибуция”, “Банка, каса и разчети” на СУПТО ТОНЕГАН според изискванията на Наредба Н-18 посочени в Приложение 32 към нея.
 • Използвате друг софтуер като СУПТО с който управлявате своите продажби и подавате информация от него към модули на СУБ ТОНЕГАН / ТОНЕГАН ERP. В този случай описвате модулите на СУБ ТОНЕГАН / ТОНЕГАН ERP, с които е свързанo вашето СУПТО според изискванията на Наредба Н-18 посочени в Приложение 32 към нея.

Имам ли допълнителни компоненти и разширения (plug-ins) към СУПТО?

 • Ако използвате софтуер за управление на продажбите различен от СУПТО ТОНЕГАН, то посочвате компонентите и разширенията, които са допълнително свързани към вашето СУПТО. Ако използвате модул „Фактуриране“, Продажби”, “Продажби и дистрибуция”, “Банка, каса и разчети” на СУПТО ТОНЕГАН такива разширения (plug-ins) няма и няма нужда да посочвате нищо допълнително.

СУПТО ТОНЕГАН разполага ли с функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от Приложение № 29?

 •  Да


За допълнителни въпроси или нужда от помощ може да се свържете с нашите консултантски центрове:

Добрич
тел. 058 / 603 336
имейл: office@tonegan.bg или sales@tonegan.bg

София
тел. 02 / 953 14 29
имейл: sofia@tonegan.bg

Няма коментари

Коменарите са изключени.