Въпроси и отговори относно подаване на декларация в НАП съгласно Приложение 32 от Наредба Н-18

Какво е СУПТО и аз използвам ли СУПТО?

 • СУПТО е софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. СУПТО е всеки софтуер, който автоматизира процеса по обработката на информация за извършване на продажби на стоки и услуги, включващ проследяване върху движението на стоките или изпълнението на услугите от заявяването им до тяхното предоставяне и/или извършване на плащане.

СУБ ТОНЕГАН отговаря ли на определението СУПТО?

 • Да, ако сте закупили и използвате модул „Фактуриране“ на СУБ ТОНЕГАН за регистрация и проследяване на своите продажби, които изискват регистрация с фискално устройство, то вие използвате СУПТО разработено от ТОНЕГАН.

Трябва ли да подавам информация в НАП за това че използвам СУБ ТОНЕГАН?

 • Да, трябва ако сте закупили и използвате модул „Фактуриране“ за да управлявате своите продажби и издавате документи за продажба на своите клиенти, които изискват регистрация с фискално устройство.
 • Ако не използвате модул „Фактуриране“, за да отразявате своите продажби и да издавате документи за продажба на своите клиенти, които изискват регистрация с фискално устройство, а използвате друг софтуер за това, дори и да имате други модули на СУБ ТОНЕГАН (напр. Счетоводство, ДДС, ДА и др. ) трябва да декларирате другия софтуер.

Какъв е срокът за подаване на информацията за СУПТО?

 • Ако сте регистрирани по ДДС и използвате СУПТО, трябва да приведете дейността си в съответствие с разпоредбите на Глава седма „в“ от Наредба Н-18 (изисквания към лицата, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обект) в срок до 31 март 2019 г. Срокът за подаване на информацията в НАП е до 31 май 2019 г. по Приложение № 32 Ако не сте регистрирани по ДДС срокът за подаване на информацията в НАП е до 31.08.2019 г.

Какво е наименованието на софтуера, който съм закупил от ТОНЕГАН и коя е версията, която трябва да декларирам в НАП?

 • Ако използвате модул „Фактуриране“ на СУБ ТОНЕГАН, то наименованието на СУПТО, което трябва да декларирате пред НАП е : „Система за управление на бизнеса ТОНЕГАН“.
 • Ако сте закупили СУБ ТОНЕГАН, модул „Фактуриране“ и имате договор за стандартна поддръжка ние ще ви уведомим за версията на СУБ ТОНЕГАН, която ще отговоря на всички условия на НАП, каквато е стандартната ни практика при излизане на нова версия.

Какъв е номерът на СУБ ТОНЕГАН в списъка на НАП?

 • Заедно с уведомлението за новата версия на СУБ ТОНЕГАН ще ви изпратим и номерът с който сме регистрирали продукта в НАП

От кого съм закупил правото на ползване (лиценза) за СУБ ТОНЕГАН?

 • Лиценз за използване на СУБ ТОНЕГАН може да закупите само от ТОНЕГАН ООД. ТОНЕГАН ООД е единственият разпространител на СУБ ТОНЕГАН.

Какъв е видът на моята инсталация, който трябва да посоча в декларацията пред НАП?

 • Ако използвате СУБ ТОНЕГАН само на един компютър то инсталацията ви е „локална“. Ако използвате два и повече компютъра за работа със СУБ ТОНЕГАН, видът на инсталацията ви е „локална мрежа“. Ако имате съмнения относно вида на инсталацията на СУБ ТОНЕГАН може да се обърнете или към нас или към своя системен администратор за повече информация.

Коя дата трябва да се посочи за дата на инсталация/инициализация на СУПТО?

 • Трябва да посочите датата на инсталация на версията на СУБ ТОНЕГАН, за която ТОНЕГАН ви е уведомило, че съдържа всички необходими промени съобразени с изискванията на Наредба Н-18.

Какво е физическото местоположение на данните създавани от СУБ ТОНЕГАН?

 • Обикновено това е компютъра/сървъра, където е инсталирана СУБ ТОНЕГАН и/или където стои СУБД (система за управление на бази данни) която използва. Използваната СУБД от СУБ ТОНЕГАН е MS SQL, произвеждана и поддържана от Microsoft Corporation. Най-точна информация за физическото местоположение на данните, може да получите от своя системен администратор или от консултанта на ТОНЕГАН, който ви обслужва (ако имате сключен договор за допълнителна поддръжка с ТОНЕГАН ООД).
 • Логическият адрес на БД с която работи СУБ ТОНЕГАН е името на инстанцията на вашия MS SQL сървър. Най-точна информация за физическото местоположение на данните, може да получите от своя системен администратор или от консултанта на ТОНЕГАН, който ви обслужва (ако имате сключен договор за допълнителна поддръжка с ТОНЕГАН ООД).

Какъв е транспортния протокол за комуникация на СУБ ТОНЕГАН с базата данни (MS SQL )?

 • Протоколът който се използва за връзка между СУБ ТОНЕГАН и базата данни е TCP/IP.

Каква е топология на връзката с базата данни, която СУБ ТОНЕГАН използва?

 • Ако при вас се използват физически/виртуален отделен приложен сървър и физически/виртуален отделен сървър за бази данни то топологията на връзката до базата данни е:
Фиг. 1 Топология на връзката с БД
 • В общия случай използваната преносна среда на данни е локалната ви мрежа. При отдалечени инсталации е възможно това да се осъществява и чрез VPN или чрез терминална връзка.
 • Ако имате съмнения относно точната топология най-точна информация, може да получите от своя системен администратор или от консултанта на ТОНЕГАН, който ви обслужва (ако имате сключен договор за допълнителна поддръжка с ТОНЕГАН ООД).

Имам ли договор за поддръжка на СУБ ТОНЕГАН?

 • Ако имате сключен с ТОНЕГАН ООД валиден договор за Стандартна поддръжка или валиден договор за Допълнителна поддръжка и използвате модул „Фактуриране“ като СУПТО, то вие имате договор за поддръжка на СУБ ТОНЕГАН и трябва да посочите ТОНЕГАН ООД (ЕИК 834023405), когато попълвате своята декларация (Приложение 32 от Наредба Н-18). Ако имате сключен договор с друга компания за поддръжка на СУБ ТОНЕГАН, трябва да посочите нейните данни.

Кои фискални устройства трябва да се посочат в декларацията?

 • Ако имате модул „Фактуриране“ на СУБ ТОНЕГАН и свързани с него фискални устройства, трябва да посочите техните номера. Имайте предвид, че ако управлявате своите продажби с модул „Фактуриране“ на СУБ ТОНЕГАН според Наредба Н-18 нямате право да използвате фискални устройства, които не са свързани със СУБ ТОНЕГАН. Подробна информация това дали използваните от вас фискални устройства (ФУ) отговарят на изискванията на Наредба Н-18 може да получите от оторизирания сервиз, който ги обслужва.

Имам ли нефискални печатащи устройства свързани към СУБ ТОНЕГАН?

 • Според нашето тълкувание на наредбата всяко устройство (принтер) използвано за печат на документи от СУБ ТОНЕГАН и не е фискално (ФУ регистрирано и свързано с НАП) е нефискално. Това обхваща всички видове принтери – матрични, мастилено струйни, термо принтери, лазерни принтери и други. Естествено най-точна информация може да получите от сервизите за ФУ, които използвате или от експертите в приемните на НАП.


Има ли свързани други модули към СУПТО което използвам?

Що се касае до СУБ ТОНЕГАН са възможни два варианта:

 • Използвате модул “Фактуриране“ на СУБ ТОНЕГАН като СУПТО и имате и други модули на СУБ ТОНЕГАН (напр. Склад, Счетоводство и др.) и/или друг външен софтуер свързан към него. В този случай описвате всички модули на СУБ ТОНЕГАН и/или друг външен софтуер получаващи информация от модул „Фактуриране“ на СУБ ТОНЕГАН според изискванията на Наредба Н-18 посочени в Приложение 32 към нея.
 • Използвате друг софтуер като СУПТО с който управлявате своите продажби и подавате информация от него към модули на СУБ ТОНЕГАН. В този случай описвате модулите на СУБ ТОНЕГАН с които е свързан вашето СУПТО според изискванията на Наредба Н-18 посочени в Приложение 32 към нея.

Имам ли допълнителни компоненти и разширения (plug-ins) към СУПТО?

 • Ако използвате софтуер за управление на продажбите различен от модул „Фактуриране“ на СУБ ТОНЕГАН, то посочвате компонентите и разширенията, които са допълнително свързани към вашето СУПТО. Ако използвате модул „Фактуриране“ на СУБ ТОНЕГАН такива разширения (plug-ins) няма и няма нужда да посочвате нищо допълнително.

СУБ ТОНЕГАН разполага ли с функционалност за изпълнение на изискванията по т. 16, 17, 18 и 19 от Приложение № 29?

 • По т. 16 от Приложение №29 в СУБ ТОНЕГАН ще бъде осигурена функционалност за документиране на действията на потребителите на системата. Такава съществува и към момента, но са нужни допълнителни обработки, за да може тя да бъде по-ясна и достъпна чрез допълнителни справки в системата, които ще бъдат дефинирани за целта.
 • По т. 17 от Приложение №29 са спазени изискванията в СУБ ТОНЕГАН и към момента.
 • По т. 18 от Приложение №29 ще бъдат създадени описаните таблици съдържащи изискваната от НАП информация за:
   – Обобщени данни за продажбите
   – Данни за плащанията по продажбите
   – Детайлни данни за продажбите
   – Сторнирани продажби
   – Анулирани продажби
   – Обобщени данни за доставки (ако сте закупили и сте внедрили модул „Покупки“ на СУБ ТОНЕГАН)
   – Детайлни данни за доставки (ако сте закупили и сте внедрили модул „Покупки“ на СУБ ТОНЕГАН)
   – Движение на стоки за период (ако сте закупили и сте внедрили модул „Склад“ на СУБ ТОНЕГАН)
   – Таблици с номенклатури (всички изброени в Приложение 29)
 • По т. 19 от Приложение №29 ще бъде дефиниран „одиторски профил“ по аналог с администраторския профил, но с права само за четене, който ще предоставя достъп до изискваната от НАП информация.


За допълнителни въпроси или нужда от помощ може да се свържете с нашите консултантски центрове:

Добрич
тел. 058 / 603 336
имейл: office@tonegan.bg или sales@tonegan.bg

София
тел. 02 / 953 14 29
имейл: sofia@tonegan.bg


Няма коментари

Коменарите са изключени.