Преработка на месо

Последната разработка, която ТОНЕГАН реализира за свой клиент управлява процесите при производството на месо от живи животни.

Модул “Производство на месо” допълва и разширява възможностите на ТОНЕГАН ERP. Той oбхваща целия технологичен процес от доставка на животни за клане, производството на месо и месни продукти и тяхната търговска реализация.

Чрез модул “Производство на месо” се следят и управляват следните процеси:

  • Доставка на животни
  • Клане – отчитат се закланите животни (като бройки и килограми), заприхождават се глави, ливъри, крака и др. Директна връзка с кантари. Изчисляване на рандеман.
  • Транжиране – влагане на трупове за транжиране (килограми и бройки), Директна връзка с кантар за отчитане на теглото. Произведени продукти от транжирането – отчитане на теглото през кантари. Автоматично етикиране на готовия продукт.
  • Вторичен разпад – отчитане на вложеното месо за вторичен разпад и заприхождаване на произведените продукти. Замерване през кантари. Автоматично етикиране на готовия продукт.
  • Трансформация – възможност за трансформиране на няколко продукта в един. Отчитане на вложеното месо и произведения продукт Замерване през кантари. Автоматично етикиране на готовия продукт.
  • Производство на субпродукти – отчитане на вложените глави и ливъри, заприхождаване на субрподуктите, замерени на кантар. Автоматично етикиране на готовия продукт.
  • Пакетиране на месо – отчита се вложеното месо и произведените пакети. Замерване през кантари. Автоматично етикиране на готовия продукт.
  • Производство на колбаси –отчита се вложеното месо и суровини и се заприхождават произведените колбаси. Замерване през кантари. Автоматично етикиране на готовия продукт.
  • Експедиция на заявките за продажба. Замерване през кантари. Следене на разлики по стокови разписки – фири.
  • Изчисляване на фири на трупове и на меса

За повече информация относно модулът и възможностите му се свържете с нас.

Няма коментари

Коменарите са изключени.