Стартира процедура BG-RRP-3.005 – Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия.

Допустими кандидати:
– търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.
– регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.3) Да са микро, малки и средни предприятия
– с нетни приходи от продажби за 2021 финансова година:
– Микро предприятие≥ 41 000 лева;
– Малко предприятие≥ 82 000 лева;
– Средно предприятие ≥ 123 000 лева.
–  да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице
– да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

Информация и документи за кандидастване по процедурата

  • 💻 Допустими дейности:

Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи,уебсайтове и мобилни приложения:

– Създаване на онлайн магазин;

– Регистрация на  търговска марка в  България и/или в  Европейския съюз за  създадения онлайн  магазин;

– Създаване на корпоративен уебсайт;

– Регистрация на  търговска марка в  България и/или в  Европейския съюз за  създадения  корпоративен уебсайт;

– Маркетинг в социални медии (social media marketing), вкл. управление на PPC (pay-per-click) реклама;

Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси:

– Въвеждане на Система за управление на ресурсите (ERP система);

– Въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);

– Въвеждане на Модул за управление на веригата за доставки на суровини/материали/компоненти/продукти за производствения процес;

– Въвеждане на Модул за управление на складовото стопанство (WMS модул);

– Въвеждане на Модул/Система за  управление на  производството;

– Въвеждане на Модул за управление на производството;

– Въвеждане на Модул/Система за управление на продажбите на дребно (Point-of-Sale система);

– Въвеждане на Система за бизнес анализи (Business Intelligence система);

Въвеждане на Система/платформа за вътрешнофирмени обучения на служители от разстояние в електронна среда.

Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията:

– Въвеждане и сертифициране на Система за управление на сигурността на информацията съгласно изискванията на международния стандарт БДС ISO/IEC 27001;

– Изграждане на Система за защита на информацията в локална мрежа;

– Изграждане на Система за архивиране на информация;

– Изграждане на Система за управление на съхранението и споделянето на информация.

  • Финансиране:

Минимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие: 3 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране за предприятие: 20 000 лева.

Финансирането по процедурата е 100% и няма изискване за съфинансиране от страна на кандидата.

Срокове за кандидатстване:

Начален срок: 17.10.2022 г. 13:30 ч.

Краен срок: 19.12.2022 г. 16:30 ч

С Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях можете да се запознаете от следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-9e78d0a75c39/Procedure/InfoArchivedPublicDiscussion/23bfcad1-8c41-4944-a325-d36af135ceac

За повече информация относно възможностите за финансиране на инвестициите ви в хардуерни и софтуерни решение може да се свържете с нас на office@tonegan.bg както и на телефон: 058 / 603 336

Няма коментари

Коменарите са изключени.