Система за управление на човешките ресурси

 • Уеб базирана (възможност за използване под наем)
 • Модулно разделена – Личен състав, ТРЗ, Каса, Човешки ресурси
 • Генератор на справки, възможност за експорт към – xls, pdf, odt, doc, xml etc.
 • Допълнителни функционалности – Граждански договори, Масови плащания, Работни графици, Работни карти, Бонуси

Софтуер под наем добавя следните предимства за клиента:

 • Първоначална инвестиция за придобиване, равняваща се на 0.00 лв.
 • Изключително атрактивни такси за ползване без скрити суми за плащане;
 • Не е необходима инсталация и конфигурация;
 • Винаги съобразен с всички промени в законодателството;
 • Не е необходим системен администратор за поддръжка;
 • Постоянен достъп до данните от всяко място без значение къде се намирате.

 

Всеки нов клиент на Tereza.bg получава един месец (период на обработка) напълно безплатно след избор на конфигурация и регистрация за услугата, както и от безплатен план за малки фирми.

МОДУЛИ

Личен състав

Личен състав обхваща дейностите, свързани с установяването на трудово-правните взаимоотношения и работа с документи, касаещи различни видове отсъствия.

 • Работа с трудови договори
 • Граждански договори
 • Отсъствия
 • Щатно разписание
 • Сменни графици

ТРЗ

Обединява функциите, свързани с начисляване на работни заплати, бонуси и други начисления, изчисляване на удръжки (лични и за сметка на работодател), начисляване на аванси и други.

 • Калкулация на начисления и удръжки
 • Начисляване на аванси
 • Разпределяне на суми по звена
 • Работни карти
 • Създаване и поддържане на потребителски архив на суми

Каса

Направление каса подпомага работата, свързана с изплащане на начислените заплати, аванси, бонуси и др.

 • Работа с фишове
 • Ведомости
 • Служебни бележки
 • Предаване на данни към банки за масово плащане на заплати

Човешки ресурси

Направление човешки ресурси обхваща всички дейности, свързани с управление на човешките ресурси в организацията.

 • Работа с досиета на служителите
 • Квалификация
 • Обучения

Тереза под наем

Тереза се предлага под наем срещу абонаментна такса през сайта Tereza.bg. Тереза под наем е идеално решение за всяка компания, която желае да се фокусира върху основния си бизнес и да остави техническите подробности в ръцете на специалисти. Тя е подходяща за малки и средни фирми, които биха желали да придобият мощни инструменти за управление на човешките ресурси срещу ниска месечна такса и безплатна поддръжка.

Данните се намират в специализиран дейта център с осигурен ежедневен бекъп и защита от масово разпространяваните в момента крипто вируси. Данните са предпазени от влиянието на аварии и природни бедствия, а достъпът до тях е гарантиран 24 часа / 7 дни в седмицата.

Покупка на лиценз

При продажба на лиценз Тонеган предлага цялостно решение, включващо както инструментите за работа – самата система с цялата и функционалност, така и висококвалифицирани услуги, свързани с консултации и методическа помощ за първоначални настройки, обучения, инсталация, последваща поддръжка и развитие на продукта.

Утвърдената от Тонеган методология за въвеждане на системата в експлоатация гарантира резултат, който в максимална степен ще отговори на изискванията на всеки клиент без значение от неговите конкретни нужди. Основни нейни стъпки са:

 1. Проучване и дефиниране на задание за разработка;
 2. Дизайн на системата по направеното задание;
 3. Допълнително разширяване на функционалния обхват на продукта;
 4. Инсталация на продукта;
 5. Обучение и опитна експлоатация за работа;
 6. Съдействие при реалната експлоатация и авторски контрол.

При закупуване на лиценз на Тереза всеки клиент получава индивидуална оферта, съобразена с конкретния случай. За да гарантира, че клиентът ще заплати само това, което ще използва като продукт и услуги, Тонеган предлага организиране на среща, при която се дефинира обхвата и се калкулира общата стойност за целия проект.

Повече информация за Системата за Управление на Човешките ресурси Тереза можете да намерите на продуктовия сайт Tereza.bg.

Искате да разберете повече за СУЧР Тереза?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС