Дружеството развива и предлага консултантски услуги със запазена марка “Тонеган” по въвеждане на продуктите в експлоатация, както и “Стандартна” и “Допълнителна” поддръжка.

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

В процеса на въвеждане в експлоатация на продукти “Тонеган” са заети висококвалифицирани и обучени специалисти, доказали своя професионализъм в множество успешно реализирани проекти. При внедряване на Системите си Тонеган прилага конкретна методология, гарантираща висока ефективност и максимално удовлетворение изискванията на клиента за крайния резултат от въвеждане на Системите.

 

Етапите по въвеждане в експлоатация на Системите са следните:

Етап 1

Планиране на проекта.

Дефиниране на консултантски екип. Съставяне на общ план на задачите, планиране организацията и администрирането на проекта.
Етап 2

Диагностика, анализ и функционално описание на бизнес процесите.

Съставяне на функционално описание на бизнес решението, което включва – дефиниране целите на клиента, описание на съществуващите бизнес функции и процеси, детайлно описание изискванията на потребителите относно документи, класификатори, отчети, както и промени в съществуващата организация на процесите, информационните потоци и функции.
Етап 3

Дизайн на приложението.

Конфигурация на параметрите на приложението спрямо спецификациите описани във функционалното описание. Дизайн на документите на системата, класификаторите, изходите от системата, както и интерфейсите между отделните модули, изграждащи решението и външни системи, използвани от клиента.
Етап 4

Доставка и инсталация на приложението.

Подготовка на хардуерната платформа и средствата за комуникации между работните места. Инсталиране на софтуера.
Етап 5

Обучение на крайните потребители.

Провеждане на курсове за потребителите на системата, лекции, практически упражнения в условия на ежедневната им работа.
Етап 6

Конверсия на данните.

Прехвърляне на данните от старата система в новата – ръчно или автоматизирано.
Етап 7

Тестване на решението.

Тестване на решението в реално работещи условия. Настройки и корекции в процедурите.
Етап 8

Реална експлоатация на системата

Реална експлоатация със съпътстващ авторски контрол в продължение на няколко месеца.

СТАНДАРТНА ПОДДРЪЖКА

Тонеган предоставя безплатна стандартна поддръжка на системата в рамките на първата година от закупуването и. След изтичане на едногодишния срок, Тонеган предлага договор на клиентите си за получаване на тази услуга.

Стандартната поддръжка включва.

 • Предоставяне на клиента възможност да се свързва с Консултантски център на СУБ “ТОНЕГАН” за въпроси, свързани с работата на Системата.
 • Гаранция за адаптации във връзка с измененията в законодателството.
 • Гаранция за развиване и усъвършенстване адекватно във времето и в съответствие с модерните тенденции в аналогичните софтуерни продукти за управление на бизнеса.
 • Доставка на нови версии на продукта.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДДРЪЖКА

С цел предоставяне на комплексно обслужване гарантиращо максимална ефективност при използване на СУБ “Тонеган”, дружеството предлага на своите клиенти допълнителна поддръжка включваща:

 • Предоставяне на упълномощен координатор от Тонеган, отговорен за поддържане на необходимите технически и организационни връзки за осъществяване предмета на допълнителната поддръжка.
 • Допълнителни консултации или решаване на казуси относно работата със или използването на Системата. За целта “Тонеган” ООД предоставя на клиента възможност да се свързва с консултантските центрове.
 • Разработване на софтуер допълващ, разширяващ и оптимизиращ Системата.
 • Разработване на технологии и процедури за работа със Системата.
 • Обучение на специалисти на клиента.
 • Компютърна обработка на информацията свързана със Системата.
 • Провеждане на семинари, презентации и дискусии относно Системата.
 • Тестове за функционалност.
 • По желание на клиента Тонеган може да предостави и допълнителна гаранционна поддръжка: 24 часа, седем дни.

РАЗРАБОТКА НА СОФТУЕР ПО ПОРЪЧКА

Тонеган предлага на своите настоящи  и бъдещи клиенти разработка  на решения по мярка на клиента. Тези услуги включват както разширяване на съществуващата функционалност на ТОНЕГАН ERP посредством добавяне на нови модули и функционалности, така и разработката на допълнителен софтуер – напр. „Мобилно решение за дистрибутори на компанията“, „Уеб портал за клиентите на компанията“, Решения по задание на клиента и др.

Искате да разберете повече за нашите услуги?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС