Система за управление на бизнеса от клас ERP

  • Модулно организирана – интегрирана система за управление с логическо разделение на бизнес процесите в организацията (Производство, Склад, Покупки, Продажби, Фактуриране, Банки, каси и разчети, Счетоводство, ДДС, ДА, Финансови анализи). Гъвкави възможности за поетапно внедряване на отделните модули според нуждите и възможностите на компанията. Експорт на данни към външни счетоводни системи за компании без собствен счетоводен отдел.
  • Едновременна работа в няколко фирми и периоди. Възможност за прехвърляне на данни между фирми и периоди.
  • Контрол на достъпа – дефиниране на права за достъп на потребителите или групи потребители /ролеви/ до модули, функционалности, справки. Поддържане на дневник на транзакциите /transactions log/.
  • Генератор на справки – стандартни и потребителски справки, възможност за експорт на спраките към – Excel, PDF,XML, CSV, RTFTextHTML. Генераторът дава възможност за създаването на практически неограничен брой справки.
  • Решения по поръчка – към ТОНЕГАН ERP се създават специфични модули по поръчка на клиентите на Тонеган ООД. Разработени са поръчкови производствени модули за нуждите на компании производителки на хляб и хлебни изделиямляко и млечни продукти, бои и лакове, както и специфични модули за управление и контрол на доставките /3-way matching/, управление на ресторанти и др.
  • Мобилен софтуер – към ТОНЕГАН ERP има разработени приложения позволяващи на работещите с нея да са в постоянно движение но не за сметка на загубата на информация. Мобилните приложения служат както за извършване на продажби /exVan/ на място при клиента и в същото време позволяват да бъде въведена заявката за следващата доставка. Посредством мобилни баркод скенери  се отчитат складовите движенияи се извършват инвентаризации бързо и коректно.

МОДУЛИ

Управление на търговията

Модулът обхваща цялостно търговската дейност в предприятието, осигурява ефективно управление и контрол, от възникването – до изпълнението на процеса по продажба.

ПОВЕЧЕ

Продажби и дистрибуция

Получаване на поръчки за доставка от клиентите на компанията чрез уеб портал или създаване ръчно от оператор, предупреждение за липса на наличности, следене на статуса на поръчките от клиентите на компанията, запазване на история на поръчките. Обработка на поръчките, доставка за експедиране, палетизация и експедиция към клиентите на компанията. Логистично проследяване на поръчаните стоки посредством мобилно приложение под Андроид работещо на 7“ инчови устройства от индустриален клас. Логистичия процес се контролира чрез логистични баркодове по GS1 стандарт.

ПОВЕЧЕ

Управление на взаимоотношенията с клиентиCRM

Чрез модула се управлява информацията за провежданите срещи и телефонни разговори с потенциални и съществуващи клиенти, историята на комуникация с тях, както и постигнатите конкретни търговски договорености. Модулът дава възможност да се възлагат и отчитат конкретни задачи за изпълнение, както и да се следи напредъка по дадени поети ангажименти – сключване на нов договор, предоставяне на оферта, изработване на мостра, издаване на фактура и др. Модулът дава гъвкави възможности за създаване на конкретни ценови листи за всеки един клиент на база постигнат месечен, тримесечен, шестмесечен и годишен оборот, достигнато количество стоки по поръчки, покупка на определени групи стоки, плащане в определен срок и др.

ПОВЕЧЕ

Управление на производството

ТОНЕГАН ERP – Mодул “Производство”. Стандартен модул за система за планиране и управление на ресурси ТОНЕГАН ERP. Планира и управлява производството на стоки, продукти и суровини спрямо предварително заложени, количествени и качествени критерии за готовата продукция. Управляват се процеси свързани с търговската опаковка, пакетажа и препакетажа.

ПОВЕЧЕ

Склад

Приход, разход, междускладови движения на материални запаси. Автоматична инвентаризация, включително с мобилни устройства за дистанционно отчитане. Блокиране на количества, поддържане на всички методи на изписване, управление на местонахожденията. Поддържат се различни мерни единици.

ПОВЕЧЕ

Фактуриране

Формиране на отстъпки, ценообразуване, изготвяне на оферти, стокови разписки, проформи фактури и фактури, дебитни и кредитни известия, статистическа информация. Управляват се промоции с автоматично следене на начална и крайна дата. Системата работи с дефинируеми бланки според контрагента или типа документ (с търговско или складово значение).

ПОВЕЧЕ

Продажби

Системата автоматизира и управлява дейностите, свързани с продажба на продукция, стоки и услуги, давайки възможност за обхващане на целия процес от регистриране на клиентските заявки, през логистиката и доставката им, до издаването на дневния отчет за продажби. Продажбите могат да се извършват  посредством мобилни устройства на място в обекта на клиента (exVan), а също и по  предварително получени и обработени поръчки (pre-selling).

ПОВЕЧЕ

Покупки

Посредством модула се създават и управляват заявки за доставка на материали, стоки и услуги от различни отдели на предприятието, оферти от доставчици, поръчки за доставка, стокови разписки, фактури за доставка, вътрешни стокови разписки, вътрешни фактури. Изчислява се себестойност на доставката.

ПОВЕЧЕ

Управление на покупките

Управление процеса на доставка на  материали, стоки, услуги. Управление на веригата от доставки. Договорни отношения с доставчици. Разрешителни и одобрителни режими в процеса на доставка с йерархични нива и стойностни интервали. Съществуват интерфейси към модул „Покупки“.

ПОВЕЧЕ

Банка, каса и разчети

Модулът обхваща дейностите, свързани с управлението на паричните потоци – вземания, задължения, план на плащания, лизингови и други схеми за разсрочено плащане. Автоматизация на отношенията с банки (автоматично съставяне и отпечатване на банкови документи). Обслужват се касовите операции в организацията.

ПОВЕЧЕ

Бюджетиране и финанси

Системата автоматизира процеса по съставяне на бюджети за приходите и разходите, проследяване на реалното изпълнение на бюджета с възможност за съпоставка план/реално изпълнение, коригиране на бюджета с възможност за запазване на състоянията преди корекция.

ПОВЕЧЕ

Счетоводство

Събира в себе си цялата счетоводна информация на компанията. Това се реализира чрез създаване на автоматични записи от останалите функционални елементи (покупки, продажби, амортизации). В допълнение към стандартната функционалност, модулът позволява висока степен на автоматизация на рутинни дейности като приключване, изчисляване на себестойност и др.

ПОВЕЧЕ

ДДС

Регистрация на сделките по ЗДДС. Печат на Дневниците за покупки и продажби, Справка декларация – месечна, годишна; Справка за приспадане. Подаване на информация към ТДУ. Обединяване на дневници на отделни поделения.

ПОВЕЧЕ

Дълготрайни активи

Обслужва дейностите, свързани с управление на дълготрайните материални и нематериални активи, изчисляване на амортизации, преоценки, съставяне на САПл, ДАПл и автоматичното им осчетоводяване.Следене на ремонти и реконструкции. Управление местонахожденията на активите, техните застраховки, наемни отношения и др. Модулът дава възможност за трети амортизационен план – за корпоративни консолидационни нужди и регулаторни органи (напр. ДКЕВР)

ПОВЕЧЕ

Общи ресурси

Модулът събира в себе си всички общи ресурси за системата – номенклатури, основни параметри и др.

ПОВЕЧЕ

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС