CRM

Модул „Управление на взаимоотношенията с клиенти“

Модулът е разработен, за да подпомага и организира работата на търговски представители, търговски агенти и др. Чрез модула се управлява информацията за провежданите срещи и телефонни разговори с потенциални и съществуващи клиенти, историята на комуникация с тях, както и постигнатите конкретни търговски договорености. Модулът дава възможност да се възлагат и отчитат конкретни задачи за изпълнение, както и да се следи напредъка по дадени поети ангажименти – сключване на нов договор, предоставяне на оферта, изработване на мостра, издаване на фактура и др. Модулът дава гъвкави възможности за създаване на конкретни ценови листи за всеки един клиент на база постигнат месечен, тримесечен, шестмесечен и годишен оборот, достигнато количество стоки по поръчки, покупка на определени групи стоки, плащане в определен срок и др. Модул „Управление на взаимоотношенията с клиенти“ дава достъп на търговците до пълното досие на клиента, с който имат насрочена среща – неговите основни характеристики като данни за контакт, лица за контакт, адреси и телефони, както и неговите активни договори, тяхната валидност, ценови и други условия по които работи конкретния клиент.

Описание

Ключови характеристики:

  • Съхраняване в досие на клиента – съдържа основни характеристики, като лица за контакт за контакт, банкови сметки, предпочитан срок за плащане, предпочитани описания на документи, активни договори с клиента, договорирани отстъпки и др.
  • Контакти – история на контактите с клиента. Всеки представител посетил или говорил по телефон или друг начин с даден клиент, регистрира своя контакт с дата, продължителност, вид и бележки от проведения контакт.
  • Задачи за изпълнение – регистрират се задачи, като те могат да бъдат насочвани към конкретни служители изпълнители. Към тези задачи може да се прикрепя и придружаваща документация – различни по вид и съдържание файлови формати, Задачите имат определени статуси – възложена, обработва се, приключена / потвърдена, приключена / отказана, изработва се и др. Задачите могат да се приключват или с потвърждение или с отказ на клиента.
  • Поетите ангажименти могат да бъдат – сключване на нов договор, пердоставяне на оферта, изработване на мостра, изработване на тестово изделие, издаване на фактура и др.
  • Договори – всички сключени договори с клиента
  • Ценообразуване – гъвкави методи за провеждане на успешна ценова политика, отстъпки по групи стоки, по групи клиенти, при плащане в определен срок, за достигане на месечни, тримесечни, шестмесечни и годишни обороти

 

Допълнителни характеристики:

  • Следене на конкуренти – регистриране на промените в стратегията на конкурентните компании
  • Стокооборот – анализи на стокооборота с дадения клиент
  • Рекламен инвентар

Функции

Ценообразуване, Следене на конкуренти, Стокооборот, Рекламен инвентар, Генератор на справки

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС