ТОНЕГАН ERP модул – Дълготрайни активи

Обслужва дейностите, свързани с управление на дълготрайните материални и нематериални активи, изчисляване на амортизации, преоценки, съставяне на САПл, ДАПл и автоматичното им осчетоводяване.Следене на ремонти и реконструкции. Управление местонахожденията на активите, техните застраховки, наемни отношения и др. Модулът дава възможност за трети амортизационен план – за корпоративни консолидационни нужди и регулаторни органи (напр. ДКЕВР).

 

Описание

Ключови характеристики: 

 • Изчисляване на счетоводни амортизации по две амортизационни норми едновременно
 • Изчисляване на данъчни амортизации
 • Съставяне на ДАПл и САПл
 • Следене на историческа цена, преоценки, ремонти и реконструкции
 • Изчисляване на валутни амортизации в две валути едновременно


Допълнителни характеристики:

 • Възможност за автоматична генерация на група документи по потребителски зададени критерии
 • Потребителско дефиниране на необходимите документи
 • Извършване на корекции за минали месеци
 • Изчисляване на амортизации чрез използване на фактическите критерии пробег (прелет), произведена продукция
 • Следене на наемни отношения
 • Следене на застраховките на активите
 • Генератор на отчети

Функции

Корекция за минали месеци, Групова преоценка, Валутни стойности, Втора амортизационна норма, Генератор на справки, Дизайнер на документи

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС