Първоначално използвахме стандартните възможности на СУБ „Тонеган“, но виждайки предимствата на правилната обработка на обемната информация се обърнахме за съдействие към Тонеган ООД и започнахме съвместна работа по разработка на модули към съществуващата СУБ за специфичните нужди на нашата фирма. Направихме съвместен проект за обслужване на производството на бои. За относително кратък период проектьт бе реализиран и внедрен успешно. В резултат се подобри качествено управлението на производството. Вече с минимални усилия се получава актуална информация за наличните суровини, за необходимостта от нови доставки, за наличните продукти и необходимостта от производство на съответни количества готова продукция, а също и за актуалната себестойност на новопроизведената продукция.

В момента продължаваме с нов проект свързан с реализацията на готовата продукция, както и управление на производството в реално време. Отново с помощта на специалистите от Тонеган ООД, създадохме модел на процесите в нашата фирма и тяхното управление. Целта ни е с минимални усилия да постигнем оптимално управление на процесите.

Радослав Радославов- Управител на НИНАХИМ ЕООД

Тонеган ООД осигурява ИТ продукти и услуги за нуждите на Шрайбер Фуудс България ЕООД като обхвата

на доставките покрива:

  • Система за управление на бизнеса“Тонеган“ и софтуер по поръчка;
  • Услуги по nоддръжка на специализиран софтуер;

Към момента в Шрайбер Фуудс България ЕООД в експлоатация са следните модули от системата за управление на бизнеса (СУБ) „Тонеган“ – Счетоводство, ДДС, Дълготрайни активи, Склад, Фактуриране, Продажби, Покупки, Управление на покупките, Бюджетиране и финанси, Бюджетиране на ОСМ, Производство на мляко, Сурово мляко, Препакетаж. Системата се отличава с изключителна функционaлност и надеждност, а екипът специалисти, внедряващи u поддържащи системата със своя професионализъм u отговорност.

Доказана грижа за нашите интереси, rьвкавост и коректност в отношенията това са факторите, които правят Тонеган ООД наш предпочитан партньор.

Даниел Иванов- IT Мениджър, Шрайбер Фуудс България ЕООД

Нашето доверие във фирмата се дължи на изчистения софтуер, на висококвалифицираната поддръжка и отзивчивост от специалистите, работещи в Тонеган, както и на навременното отразяване на всички промени в нашето законодателство.

Елена Атанасова- Рък. направление Финанси и маркетинг Арда-Русе ООД, гр. Русе

Програмните продукти на Тонеган са многофункционална, гъвкава, интегрирана система създадена от професионалисти, отговаряща на нуждите на бизнеса от автоматизация на цялостната счетоводна дейност, складово стопанство, планиране и отчитане на труда и работната заплата и управленска информация съобразно законодателството и нормативната база в нашата страна, с възможности за бърза и удобна работа от потребителя.

Н.с. инж. Дарина Иванова- Н-к отдел “Информационни системи” ТП Софийски Пощенски Съобщения, гр. София

СУБ “Тонеган” предлага оригинален подход при организацията на икономическата отечтност. Улеснява регистрацията на първичната документация, минимизира вероятността от грешки, придоставя на управленския персонал разнообразни справки.

Божанка Стойчева- Гл. счетоводител, ВиК Добрич ЕООД

Продукти Тонеган са лесно усвояеми, своевременно се актуализират и са отворени за нововъведения. Съобразени са със счетоводното и данъчното законодателство. С тях се постига пълна автоматизация в счетоводната отчетност, икономически анализ и финансово прогнозиране.

Милена Кръстева- Гл. счетоводител, Мануела АД, гр. Хасково