ТОНЕГАН ERP модул – Фактуриране

Формиране на отстъпки, ценообразуване, изготвяне на оферти, стокови разписки, проформи фактури и фактури, дебитни и кредитни известия, статистическа информация. Управляват се промоции с автоматично следене на начална и крайна дата. Системата работи с дефинируеми бланки според контрагента или типа документ (с търговско или складово значение).

Описание

Ключови характеристики: 

 • Автоматизирана продажба на материални запаси, продукция, стоки, амбалаж, услуги, дълготрайни активи
 • Формиране на продажни цени с различен произход (от продукт, отчетна стойност, ценова листа)
 • Различни видове отстъпки:от номенклатури (МЗ, услуги, контрагенти и др.), по дати (за интервал от време, най-близка към дата), други (количествени, на база стойностен оборот и др.)
 • Различни видове ценови листи: по дати, по дати по контрагенти
 • Търговска статистика, OLAP аналитични справки, генератор на справки

Допълнителни характеристики:

 • Потребителско описание на оферти, стокови разписки, фактури
 • Потребителско дефиниране на език на фактурата в зависимост от клиент
 • Дефиниране вид валута в зависимост от клиент
 • Дефиниране максимален срок за плащане за клиент
 • Блокиране на количества за клиент
 • Работа с кредитен лимит по клиенти
 • Обработка на авансови разчети – издаване на фактури за авансови разчети
 • Автоматично следене на доставките по авансови разчети

Функции

Оферти, Разчети по авансови фактури, Гаранционни срокове – продажби, Фактури във валута, Ценови листи във валута, Печат фактури на чужди езици, Придружителни акцизни документи, Специализирани фактури (Metro, Billa,…), Генератор на справки, OLAP – аналитични справки, Дизайнер на документи, Интерфейс на ф-ри към Банксервиз, Интерфейс на ф-ри към Елтрейд/Аксиор (EDI)

Искате да разберете повече за ТОНЕГАН ERP?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС