Възможности за еврофинансиране – ТОНЕГАН ERP

 

  • Целта на процедурата  е развитие на управленския капацитет и растеж на МСП в България чрез подкрепа на специализирани услуги и насърчаване използването  на информационни и комуникационни технологии и услуги.
  • Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 59 млн. лева. (30 млн. евро)
  • Минималният размер на безвъзмездната помощ е 50 000 лв., а максималният е 391 166 лв.
  • Максималният интензитет на помощта е 70%
  • Кандидатите трябва да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват във – високотехнологични и среднотехнологични промишлени производства, интензивни на знание услуги и нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства (кодовете на икономическите дейности са дадени по НКИД)

 Допустими дейности

  • Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията (въвеждане и сертифициране на системи за управление (ISO и др.), внедряване и сертифициране на добри производствени практики,, постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти )

 

  • Дейности за насърчаване използването  на информационни и комуникационни технологии и услуги (дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга и дейности за услуги за „колокация” на сървъри)
ПРИ ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПРОГРАМАТА ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАЦИИ И ПРОУЧВАНЕ НА ВАШИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИ И ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ

Няма коментари

Коменарите са изключени.