ТРЯБВА ЛИ ДА ОТГОВАРЯ СОФТУЕРЪТ КОЙТО ИЗПОЛЗВАТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА Н-18

ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ОЦЕНКА

В случай, че имате съмнения, дали софтуерът, който използвате в търговските си обекти, трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г., можете да отговорите на следните въпроси:

1. Използва ли се софтуерът в търговски обект, в който се извършват продажби, за които е налице изискване за издаване на ФБ, т.е. плаща се в брой, с дебитна или кредитна карта и др. (чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18/2006 г. )

2. Управлява ли този софтуер продажбите? Т.е.:

2.1. Въвежда ли се информация за заявените от клиента стоки/услуги?

2.2. Поддържат ли се номенклатури, например на стоки, услуги, цени, операции, видове плащания, оператори (потребители), други

2.3. Генерира ли софтуерът обща сума на продажбата?

2.4. Позволява ли софтуерът избор на начин на плащане?

2.5. Отразява ли се извършеното плащане?

2.6. Отразява ли се приключването на продажбата (предоставянето на стоката/услугата)?

2.7. Създава ли се/отпечатва ли се документ за извършването на продажбата?

3. Съхранява ли се информацията в база данни?

4. Позволява ли софтуерът извеждане на справки за извършените продажби, например продадени артикули, платени суми по оператори за период от време и др.

5. Подава ли /получава ли софтуерът информация към/от други софтуери или модули, които реализират изцяло или частично функционалностите по т. 2, 3 и 4?

Ако отговорът на 1-ви въпрос е „да“ и са налице поне 5 положителни отговора на останалите 10 въпроса с номера 2.1 – 2.7, 3, 4 и 5, софтуерът попада в обхвата на определението за „софтуер за управление на продажбите“ съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и „управление на продажбите“ съгласно §1, т. 19 от ДР на Наредба Н-18/2006 г. и трябва да отговаря на изискванията на Наредба Н-18/2006 г.

Няма коментари

Коменарите са изключени.