СУПТО МАКС

СУПТО МАКС е СУПТО със стандартизиран одиторски файл разработка на Тонеган ООД регистрирано под номер 723 в списъка на НАП. СУПТО МАКС е решение за средни и големи предприятия, които отговарят на изискванията посочени в Наредба Н-18 Чл. 52а1 (Нов- ДВ, бр.75 от2019 г.):

(3) Лицето може да използва софтуера по ал.1, в случай че за предходната календарна
година размерът на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване
на фискален бон, не надвишава5 на сто от размера на нетните приходи от продажби и са
изпълнени едновременно най-малко две от следните условия:
1. балансовата стойност на активите към края на предходната календарна година
надвишава 8 000 000 лв.;
2. нетните приходи от продажби за предходната календарна година надвишават16 000
000 лв.;
3. средната численост на персонала за предходната календарна година надвишава50
души

Компаниите които отговарят на тези изисквания може да използва софтуер за управление на продажби, който отговаря на всички изисквания на приложение № 29, с изключение на изискването за блокиране на операциите по откриване и по приключване на продажба, когато статусът на фискалното устройство не позволява издаване на фискален бон.

По този начин работата в търговските обекти на компанията не се прекъсва и продажбите могат да продължат.

За повече информация може да се свържете с нас!

ЗАДАЙ ВЪПРОС

 

Няма коментари

Коменарите са изключени.