МБАЛ – Русе АД осъществява следните дейности, съгласно издаденото Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-35 от 10.01.2011г. от Министъра на здравеопазването:МБАЛ – Русе АД е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

 

1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
2. родилна помощ;
3. рехабилитация;
4. диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
5. вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;
6. присаждане на тъкани от човешки труп – кожна и костно-сухожилна тъкан;
7. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
8. диспансеризация;
9. медико-козметични услуги;
10. клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
11. учебна и научна дейност.

Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД работи с продуктите на Тонеган ООД от 2011 година. За нуждите на болницата беше внедрена Система за управление на човешките ресурси „ТЕРЕЗА“.

Управлението на човешките ресурси в МБАЛ Русе АД има своите специфики свързани с постоянното осъвременяване на квалификацията на медицинския персонал, заплащането на труда на медицинския и немедицинския персонал, административното обслужване на личния състав, спазване на критериите за акредитация и др. За да бъдат решени тези задачи, Тонеган ООД проведе детайлно предварително проучване и разработи допълнителни функционалности към своя продукт СУЧР „ТЕРЕЗА“. Важен фактор при въвеждането на системата в експлоатация беше и големият обем данни, които трябваше да бъдат обработени поради големият брой заети в МБАЛ Русе – почти 1500 лекари, медицински сестри, санитари и поддържащ персонал.

Удовлетворени сме от работата на екипа по внедряване, поддръжка и обучение на Тонеган ООД, чиято грижа за нашите интереси и компетенции правят съвместните ни отношения стабилни и коректни.

Искате Тонеган ООД да помогне и на вашия бизнес?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС