“ВиК” ООД – Габрово e дружество с ограничена отговорност. Държавата е мажоритарен собственик с 51%. Община Габрово е с 36%, Трявна – 7%, Дряново – 6%. Дружеството се представлява от управителя инж. Владимир Георгиев Василев.

 

“ВиК” ООД – Габрово обхваща територията на общините Габрово, Дряново и Трявна с общ брой на населението 86 707 жители. Услугата Водоснабдяване се извършва в 139 населени места като е обхванато 99 % от общото население. За 28 населени места се купува вода от “Бяла” ЕООД – Севлиево и “ВиК Йовковци” – Велико Търново.

Пречиствателни станции за питейна вода са изградени само в град Габрово – ПСПВ “Киселчова могила” и ПСПВ “Малуша”.

Пречиствателна станция за отпадъчни води има само в гр. Габрово, която пречиства битовите и промишлените отпадъчни води след локална обработка. Процесът на пречистване е двустъпален – механично и биологично стъпало. Утайките след уплътняване се обезводняват на изсушителни полета.

Услугите се извършват чрез 76 водоснабдителни системи и 5 канализационни системи.

За управление на бизнес процесите във “ВиК” ООД гр. Габрово е избрана система за управление на бизнеса “Тонеган”.

Системата беше предпочетена заради добрия подход при организацията и управлението на бизнес процесите. При нейната разработка са отразени добрите практики, прилагани в този клас системи, а при имплементацията и използвахме събраното от Тонеган know-how за правилното построяване на бизнес модела.

Функционалният апарат на системата обхваща дейностите, свързани с управление на дълготрайните активи, организация и управление на складовото стопанство, фактуриране на сделки от нерегулиран сектор, счетоводно отразяване на цялата дейност на дружеството. Заради интеграцията на отделните модули на системата в общо ядро се избягват повторения при въвеждане на информацията, намаляват се рисковете от грешки и се улеснява анализа на дейността на дружеството.

Удовлетворени сме от възможностите на продуктите и от професионализма на колектива на “Тонеган” ООД.

Иван Мишев- Управител на “ВиК” ООД, гр. Габрово

Искате Тонеган ООД да помогне и на вашия бизнес?

Можете да ни зададете въпрос или да планирате среща с наш сътрудник.

ВРЪЗКА С НАС